การวิจัย ให้คำปรึกษา
กรณีศึกษา และพัฒนานวัตกรรม

หน่วยงานการศึกษา องค์กรธุรกิจ หรือกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์

สร้างเสริมเครือข่าย
การศึกษาภาคปฏิบัติ

กับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ

อบรมและพัฒนา
Upskill & Reskill

ให้กับผู้ประกอบการ SMEs หรือ องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งภารรัฐและเอกชน

ร่วมออกแบบ & พัฒนาหลักสูตร
ปริญญา ตรี โท เอก

เน้นหลักสูตรแบบ Work-based

Why Choose Us

ส่วนหนึ่งที่ "สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสังคม" ดำเนินการ

งานวิจัย

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาความรู้ว่าด้วยนวัตกรรมสังคมให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและสถานการณ์แวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ

คลังความรู้

เราได้รวบรวมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแหล่งศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ อ้างอิงหลักวิชาการ รวมถึงนำไปต่อยอดการคิดค้นนวัตกรรมอื่น ๆ ต่อไป

พื้นที่พัฒนา

แหล่งพื้นที่เพื่อพัฒนา Upskill & Reskill ให้กับ SMEs และ องค์กรขนาดใหญ่ พร้อมสร้างเครือข่ายภาคปฏิบัติ กับองค์กรต่าง ๆ

Contact Information

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสังคม
Social Innovation Research and development Institute. (SIRDI)
โดย วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต : (Bachelor of Arts Program in Social Entrepreneur in Digital Age.) ม.รังสิต