ผลงานวิชาการ นวัตกรรมสังคม

ดร.สุนทร คุณชัยมัง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.ธัชกร ธิติลักษณ์
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห
ผู้อำนวยการหลักสูตร Ph.D. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์
หัวหน้าหลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.สุนทร คุณชัยมัง

กระบวนการทางสังคม กลไกปฏิบัติการที่ร่วมสร้างนวัตกรรมสังคม

Social Process as a Mechanism Driving to Create a Social Innovation ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

ดร.ธัชกร ธิติลักษณ์

ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห

ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์