การอบรมเพิ่มทักษะและความรู้ เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (Online Training Program)

by seda
0 comment