(ร่าง) การศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมของระบบเศรษฐกิจและสังคมของไทย”

เล่ม 1 ส่วน 1 : บทเรียน ความสำเร็จ และประสบการณ์ของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ

by sirdi
0 comment