การศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมของระบบเศรษฐกิจและสังคมของไทย”

เล่ม 1 ส่วน 2 ความเป็นไปได้ในการพัฒนาและยกระดับความสามารถขององค์กรชุมชน

by sirdi
0 comment