Workshop

Workshop 1

ถอดบทเรียน ประสบการณ์ และความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

Workshop 2

ถอดบทเรียน ประสบการณ์ และความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน

ด้านการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ถอดบทเรียน ประสบการณ์ และความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน

ด้านกลุ่มการเงิน และสวัสดิการชุมชน

SIRDI FREE SEMINAR #1/2023 องค์กรภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคม

9 มกราคม 2566
3-611 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต